Νέο έργο – Report-ASAP: Υιοθέτηση πρακτικών για τη σύνταξη λογιστικών εκθέσεων αειφορίας

Το Report-ASAP είναι ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα στρατηγικής εταιρικής σχέσης ERASMUS+  -Στρατηγικές συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το οποίο συντονίζει το Business School του Πανεπιστημίου του Staffordshire. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών, το 99% είναι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), που  απασχολούν τα 2/3 των Ευρωπαίων εργαζομένων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτ. 2010). Μολονότι καθεμία από τις ΜμΕ χωριστά έχει ένα σχετικά μικρό αρνητικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, όλες μαζί αθροιστικά προκαλούν δραματικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία. Οι ΜμΕ, μάλιστα, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη της αειφορίας, αφού, σύμφωνα με μελέτες, περισσότερο από το 70% της συνολικής ρύπανσης οφείλεται σε αυτές (Hillary, 2004 όπ. αναφ. στο Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010). 
Μία από τις σημαντικότερες αιτίες του προβλήματος εντοπίζεται στην ελλιπή γνώση των ΜμΕ σχετικά με τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη· συχνά επικρατεί σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει αειφορία, ποια διαδικασία θα πρέπει ακολουθήσουν για να την εισαγάγουν στις επιχειρήσεις τους, ποια είναι τα πιθανά οφέλη  της κτλ.  Επίσης, τα υπάρχοντα πλαίσια, πρότυπα και πρωτόκολλα είναι αρκετά περίπλοκα και δεν ενθαρρύνουν τις ΜμΕ να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές αειφορίας, επειδή, συνήθως, σχεδιάζονται με βάση δεδομένα και πρακτικές που αφορούν περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στις ΜμΕ δεν διαθέτουν ούτε την αναγκαία εμπειρία ούτε τα απαραίτητα εργαλεία για τη  διαχείριση και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την αειφορία.  Συνεπώς, η εκπαίδευση και η κατάρτισή τους σχετικά με τις αρχές της αειφορίας αποτελεί πρωτεύουσας σημασίας προσέγγιση στο πρόβλημα, ώστε να βοηθηθούν και να ενθαρρυνθούν οι ΜμΕ στην υιοθέτηση μιας πιο ενεργητικής και δυναμικής προσέγγισης προς την επίτευξή της αειφόρου ανάπτυξης.

Δεδομένων των παραπάνω ελλείψεων και προβλημάτων, το έργο Report-ASAP (Yιοθέτηση Λογιστικών Πρακτικών για την Υποβολή Εκθέσεων Αειφορίας), χει ως βασικό στόχο να βοηθήσει το προσωπικό των ΜμΕ (λογιστές, υπεύθυνους διαχείρισης λογαριασμών, διευθυντές κ.ά.) στη σύνταξη εκθέσεων αειφορίας με τρόπο οικονομικά συμφέροντα και αποτελεσματικό. Συνολικά 7 εταίροι, ΜμΕ και πανεπιστήμια, από 6 ευρωπαϊκές χώρες (μεγάλη Βρεατανία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία και Ελλάδα) θα δημιουργήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις στην κατάρτιση  των ΜμΕ ως προς τη σύνταξη τέτοιων εκθέσεων. Στην Ελλάδα, όπως στις υπόλοιπες 5 χώρες, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια κατάρτισης για το προσωπικό των ΜμΕ. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου,  οι εταίροι θα αναλύσουν τις υπάρχουσες ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων και πρακτικών που υιοθετούνται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  σε έξι χώρες. Η έρευνα και ανάλυση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2018. Στη συνέχεια, η κοινοπραξία θα σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο και έναν οδηγό εκπαιδευτών. Αυτά θα υποστηριχθούν τόσο από το πλαίσιο δεξιοτήτων ECVET όσο και από το πλαίσιο αναγνώρισης “Open Badges Recognition Framework".