Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές για την αποτελεσματική υλοποίηση του υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τις ΜμΕ σχετικά με τη βελτίωση τόσο των τεχνικών (hard skills) όσο και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (soft skills) που σχετίζονται με την αειφορία και την υποβολή σχετικών λογιστικών εκθέσεων. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα είναι συμβατό με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Εργαλείο δυναμικών σεναρίων

Αλληλεπιδραστικό εργαλείο που με βάση διαφορετικά σενάρια και στοιχεία των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσαρμόζει τους δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων μιας επιχείρησης σε οικονομικά στοιχεία.

Εργαλείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Online περιβάλλον εκπαίδευσης με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής μάθησης (Social learning).